සමාගම දළ විශ්ලේෂණය

නිංෙබෝ Guli Imp. සහ exp. සීමිත සමාගම.

 

ව්යාපාරික වර්ගය: වෙළෙඳ සමාගම
ස්ථානය: ෙෂේජියෑං, චීනය (චීන මහා භූමි ප්රදේශයේ)
ප්රධාන නිෂ්පාදන: Faucte, කපාට, අගයන්ගෙන් අගුලු, නිරවද්යතාව නිමාව
මුළු සේවක: 5 - 10 මහජන
මුළු වාර්ෂික ආදායම්: එක්සත් ජනපදයේ පහත $ 1 මිලියන
වසරේ පිහිටුවන: 2014

WhatsApp Online Chat !